Shabtabnews @shabtabnews

Shabtabnews @shabtabnews

پیام آرش صادقی زندانی سیاسی اسیر در چنگ ستمگران حاکم بر ایران به مردم ایران

مرگ من مرگ شماست
مگذارید شما را بکشند
مگذارید که من بار دگر در شما کشته شوم
#پيام #آرش_صادقي #زنداني #سياسي #مردم #ايران